Asiakasrekisterin tietosuojaseloste


Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen
rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Päivitetty 8.11.2020

1. Rekisterin ylläpitäjä

3LP Tuotanto Oy
Lamminkankaantie 8a
33420 Tampere
(jäljempänä ”me” tai ”3LP Tuotanto Oy”)

2. Rekisteriasioiden yhteystieto

3LP Tuotanto Oy / Sven Enwald
Lamminkankaantie 8a
33420 Tampere
sven.enwald@gmail.com / +358505387287

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen
ja/tai sopimuksen täytäntöön paneminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

• tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen esimerkiksi
kyselytutkimuksella,

• sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen,
• asiakassuhteemme hoitaminen,
• palvelun ylläpidon suorittamat tutkimus- ja tilastointitarkoitukset
• mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen

verkkopalveluissa

Käytämme automaattista profilointia tunnistamaan rekisteröityjen henkilöprofiileja,
verkkokäyttäytymistä ja hankintahistoriaa. Käytämme näitä tietoja markkinoinnin
kohdentamisessa ja palvelujen kehittämisessä.

5. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun
rekisteröidyn henkilötietoja:

• asiakkaan yhteystiedot, kuten nimi*, sähköpostiosoite*, puhelinnumero*,
osoitetiedot*, asiakasnumero;

• yritystä/yhdistystä ja yrityksen/yhdistyksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot
kuten yhteyshenkilöiden nimet* sekä yhteystiedot*;

• asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja
voimassaolevista sopimuksista ja tilauksista, muut asiointitiedot, kuten
laskutustiedot sekä sähköinen viestintä;

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme
ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi
toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.

6. Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa
kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja
viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella
sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan
manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö
tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Asiakkaiden henkilötietoja emme luovuta eteenpäin, emmekä myöskään siirrä niitä
ja muita tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Yhteystietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne
työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja.

Säilytämme henkilötietoja 3 kuukautta sopimuksen irtisanomisesta sekä
kirjanpitolainsäädännön mukaisesti laskutietoja 6 vuotta laskun
kirjaamisajankohdan myötä.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava
lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista
toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä

käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä
henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin
tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on
myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus
vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus
henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi
kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen
perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun
tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me
voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa
säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa
käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

10. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Rekisteriselostetta koskevat muutokset

3LP Tuotanto Oy varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä
erikseen rekisteröidylle.
Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.